Onderdeel 2 gemeentelijke gebouwen

Overzicht boekwaarden en onderhoudslasten

Kernvastgoed
Het onderhoud (installaties en gebouwen) van de kantoorgebouwen was tot 2014 belegd bij de verschillende diensten, die in deze gebouwen waren gehuisvest. Vanaf 1 januari 2014 is het onderhoud van deze gebouwen centraal in de gemeentelijke organisatie belegd bij de afdeling VGM. De verschillende meerjarenplanningen zijn inmiddels in 2015 voor een belangrijk deel voor de uitvoering van het onderhoud geharmoniseerd. Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau 3 conform NEN 2767. Dit niveau is gangbaar in Nederland voor het onderhoud van vastgoed en geeft aan dat het onderhoud op een redelijk niveau gehouden wordt, maar niet op niveau nieuwbouw en met eventuele beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte.

Binnen het kernvastgoed is een aantal gebouwen (waaronder het Harm Buiterplein), waarvoor geen onderhoudsrisico’s hoeven te worden onderkend. Het gebouw aan het Harm Buiterplein is recentelijk opgeleverd. Daarvoor heeft de gemeente een onderhoudscontract voor meerdere jaren afgesloten. De kosten zijn een gemiddelde over een reeks van jaren. Ook het gebouw aan het Hanzeplein, de Duinkerkenstraat en het gebouw aan de Kreupelstraat zijn relatief nieuw en hebben op korte termijn geen grote onderhoudsingrepen, maar wel correctief (dagelijks onderhoud) nodig. Enkele oudere gebouwen, zoals die aan het Zuiderdiep en het Stadhuis, hebben qua onderhoud de komende jaren wat meer aandacht nodig.

Reeds lange tijd is er de wens bij Stadsbeheer om het aantal wijkposten terug te brengen. Dat zou kunnen betekenen dat in 2016 er een herschikking van gebouwen komt en er wellicht een of meerdere worden afgestoten. Deze herschikking heeft consequenties voor de onderhoudslasten, maar welke is nu nog niet duidelijk.

Schoolgebouwen
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het up to date houden van de schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs is belegd bij de schoolbesturen. De schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen in de lumpsum. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid (financieel en inhoudelijk) meer voor de technische en onderwijskundige staat van de gebouwen. Het gemeentefonds (algemene uitkering) is verlaagd met een bedrag van 2,1 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de gemeente geen uitgaven meer hoeft te doen voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen. Het gaat daarbij om de multifunctionele accommodaties met meervoudig gebruik, de MFC’s en de Vensterscholen. Ook schoolgebouwen die niet meer voor onderwijs in gebruik zijn en een andere functie hebben gekregen, zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan beschikbaar op basis waarvan deze gebouwen in stand worden gehouden tot een andere bestemming daarvoor is gevonden.

Sociaal culturele (welzijns)accommodaties
Het groot onderhoud aan alle sociaal culturele accommodaties valt onder de werking van de accommodatienota. Een deel van de middelen gerelateerd aan deze nota is jaarlijks beschikbaar voor het onderhoud van de sociaal culturele accommodaties in eigendom van de gemeente of door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Accommodatiebesturen kunnen voor dat onderhoudswerk subsidie aanvragen. Het onderhoudsniveau van deze accommodaties is gemiddeld redelijk tot goed te noemen en wij verwachten geen grote risico’s in dat opzicht. Een uitzondering daarop wordt gevormd door het gebouw aan de Oliemuldersweg. Voor dit gebouw zijn forse ingrepen in het onderhoud noodzakelijk. Het beschikbaar bedrag voor onderhoud is wellicht voldoende voor het treffen van tijdelijke maatregelen. In de sociaal culturele accommodatie ‘Met de blik op de wijk’ staat het voornemen geformuleerd dit gebouw te verkleinen van 321 m2 naar 100 m2 bruto vloeroppervlak.

Culturele gebouwen
In deze categorie gebouwen valt het onderhoud van het cultuurcentrum de Oosterpoort, de Stadsschouwburg en het gebouw van de voormalige stedelijke Muziekschool aan de St. Jansstraat. De renovatie van de Stadsschouwburg is in juni 2015 begonnen en wordt in het tweede kwartaal van 2016 afgerond op basis van de door de raad beschikbaar gestelde middelen. De bouwwerkzaamheden zijn en worden afgestemd op de programmering voor de Stadsschouwburg. Vorig jaar heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om budgettaire gronden geen bijdrage toegekend. Inhoudelijk voldeed het aan de criteria. Dit jaar is voor de aanvullende bekostiging van voorzieningen aan dit monumentale pand dit subsidieverzoek herhaald.

Sportaccommodaties

Voor onderhoud van de sportaccommodaties is voor 2016 een bedrag van 2,7 miljoen euro geraamd. Dit budget zetten wij in 2016 in voor onder meer de volgende onderhoudsactiviteiten:

 • Drafbaan Stadspark-Totogebouw: zoals schilderwerk en vervangen van de elektrische installaties;
 • Sportcentrum Kardinge - totaal gebouw: onderhoud installaties, verlichting en waterbehandeling;
 • Sporthal Hoogkerk inclusief gymzaal: aanpak dakbedekking, groot onderhoud en schilderwerk;
 • Zwembad de Parrel: onderhoud installaties en zandfilters;
 • De Papiermolen: onderhoud installaties, beton herstellen van de baden en de keermuren, vervangen metselwerk waadbakken en vervangen van de leidingen.

Op de sportparken vinden diverse renovatiewerkzaamheden plaats. De staat van de velden is bepalend voor het moment van renovatie en niet een standaard afschrijvingsperiode. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik vindt de vervanging van de top- en sporttechnische lagen van kunstgrasvelden plaats tussen 9-12 jaar. Jaarlijks stellen we de globale 10 jaren "Vervangings Investeringen Planning" (VIP) bij. Op basis daarvan vindt elk jaar in september een check plaats over nut en noodzaak van de globaal geplande vervangingen voor het jaar daarop volgend. Voor het bepalen van de definitieve vervangingen worden de verenigingen betrokken en krijgt uw raad een voorstel voorgelegd.
Voor 2016 staan in de planning.

 • Renovatie veld 1 (Be Quick) en veld 6 (Rugby Club) op sportpark Esserberg;
 • Vervanging kunstgras veld 3 hockey op sportpark Corpus den Hoorn;
 • Vervanging kunstgras veld 1 voetbal op sportpark Coendersborg;
 • Renovatie van de velden 1 en 2 op sportpark de Wijert;
 • Renovatie van veld 5 op sportpark West End;
 • Vervanging hekwerk en werkzaamheden terreininrichting op sportpark de Parrel;
 • Renovatie veld 4 op sportpark Kardinge;
 • Vervanging van de glijbaan zwembad Kardinge: de vervanging is reeds een aantal jaren opgeschoven. Eind 2015 zal een voorstel voor besluitvorming worden voorgelegd. De realisatie is gepland in 2016;
 • Sporthal Europapark: het voorbereidingskrediet is al aangevraagd. Er is een projectleider aangesteld en de voorbereidingen zijn gestart;
 • Camping Stadspark: gezien de ontwikkelingen en het contract met de huidige pachter is het nog onduidelijk welke investeringen er noodzakelijk zijn voor 2016;
 • In het kader van nieuw beleid 2016 is tevens een investeringskrediet (structurele last 131 duizend euro) beschikbaar gesteld om de bodem, chloortanks en de installaties te renoveren dan wel te vernieuwen. Over de daadwerkelijke realisatie van dit project loopt een nader onderzoek.