Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille
Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.

Uitzettingen
Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de uitgezette (UG) leningen.

Verplichte overzichten
Deze paragraaf bevat de overzichten die uit hoofde van de wet FIDO voor de toezichthouder nodig zijn, de berekening van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Onder 3 worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering.