Beleidsvoornemens en ontwikkelingen

NV’s, BV’s en CV’s

NV Waterbedrijf Groningen
De gemeente is in onderhandeling met de provincie Groningen over de verkoop van de gemeentelijke aandelen.

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele)
Voor wat betreft Enexis Holding NV is de gemeente in onderhandeling met de provincie Groningen over de verkoop van de gemeentelijke aandelen. De deelnemingen die voortvloeien uit de verkoop aan RWE en Waterland hebben de volgende beleidsvoornemens:

  • CBL Vennootschap B.V. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,  275 miljoen euro. Eind juni 2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor deze beëindigingen van de CBL’s resteert er nog een bedrag van afgerond 20 miljoen euro. Naar verwachting is op dit bedrag in 2015 een gering bedrag benodigd voor advies- en andere afwikkelingskosten. De vennootschap kan naar verwachting eind 2015 (mogelijk begin 2016) worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo valt vrij aan de aandeelhouders;
  • Verkoop vennootschap B.V. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Op 30 september 2015 zal automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrijvallen, waarvoor RWE geen claims heeft ingediend. Gelet op de afhandeling van lopende claims en nog eventueel tot door RWE in te dienen claims, kan over de omvang van deze vrijval nog geen uitspraak worden gedaan. De vennootschap zal naar verwachting eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders;
  • CSV Amsterdam B.V. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de verkoop/koopovereenkomst ('SPA') zal de Escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland;
  • Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de 1,5 en 2,0 miljoen euro (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. Conform de verkoop/ koopovereenkomst (‘SPA’) blijft het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE. PBE kan evenals Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV begin 2016 geliquideerd worden.

Euroborg NV
Besloten is om een Topsport-zorgcomplex aan de Laan Corpus den Hoorn te ontwikkelen, waarin het trainingscomplex van FC Groningen gehuisvest wordt. Met de voorbereiding is gestart. Het trainingscomplex moet onderdak bieden aan de jeugdteams van FC Groningen en medische voorzieningen aan alle topsportclubs in Groningen. Euroborg NV wordt de opdrachtgever en zal het gebouw gaan huren. Naast bijdragen van derden zal de gemeente een geldlening verstrekken aan Euroborg NV voor de financiering van het gebouw.

MartiniPlaza BV te Groningen
Na een aantal jaren van aanzienlijke exploitatietekorten is in 2015 gewerkt aan een stabielere situatie. MartiniPlaza heeft daartoe een reorganisatieplan uitgebracht. In het reorganisatieplan ‘MartiniPlaza 2.0’ is een analyse van de huidige problematiek en situatie opgenomen en wordt een plan opgesteld om MartiniPlaza minder kwetsbaar en flexibeler te maken en een duidelijke route uit te stippelen. Dit routeplan gaat onder meer in op de benodigde capaciteit, de markt en de positionering en niet in de laatste plaats de kostenstructuur. De aanpassingen in de kostenstructuur vertalen zich met name in het terugdringen van de vaste personeelskosten, beheersing van de flexkosten en algemene kosten. Dit betekent dat er een reorganisatie gaat plaatsvinden waarbij de insteek is medewerkers te herplaatsen op basis van kwaliteit en/of medewerker volgt functie. Er ontstaat een kleinere kernorganisatie waardoor er sprake is van boventalligheid. Deze nieuwe organisatie zal in staat zijn beter in te spelen op de huidige marktomstandigheden, een beter product te leveren, scherper te anticiperen op ontwikkelingen en van een kwalitatief hoger niveau zijn.

WarmteStad BV te Groningen
WarmteStad heeft het voornemen in 2016 de collectieve warmte koude opslagsystemen van Endea (Rendo Duurzaam) in de Grunobuurt en het Ebbingekwartier over te nemen. Hiermee wordt duurzame warmte en koude geleverd aan 700 huishoudens.  Het bestaande collectieve warmte koude opslagsysteem Europapark zal in 2016 meer afnemers (nieuwbouw) van warmte en koude gaan voorzien. In 2016 zal door de gemeenteraad en raad van commissarissen van het Waterbedrijf besloten worden of het project diepe aardwarmte Zernike en het warmtedistributiesysteem voor onder andere de wijken Paddepoel, Selwerd en Zernike doorgaat. Bij positief besluit zal in 2017 aan ongeveer 4.000 huishoudens hernieuwbare warmte geleverd gaan worden. Op termijn zullen dit 10.000 huishoudens zijn. WarmteStad wil het gasloze alternatief zijn als het duurzame warmtebedrijf van Groningen op basis van hernieuwbare bronnen.

Thermiek BV
Het is de bedoeling om vanaf 2016 jaarlijks 20 (beschutte) 'afspraakbanen uit het sociaal akkoord' bij Thermiek onder te brengen. De re-integratie-activiteiten voor de doelgroep 'Begeleidwerkers' vormen op dit moment de enige stabiele factor. De andere doelgroepen houden op te bestaan.

Community Network Noord-Nederland BV te Groningen
Naast de gemeente is TCN/SIG aandeelhouder met een belang van 16,8%. TCN/SIG is failliet. De curatoren hebben aangegeven op termijn het aandelenbelang te willen verkopen. Hierover vindt doorlopend overleg plaats met de gemeente Groningen. Onderzocht wordt of overname van de glasvezelnetwerken van de gemeente Groningen en RUG mogelijk zijn. Als hier positief over wordt besloten, dan zal dit in 2016 worden geëffectueerd.

NV Groningen Airport Eelde te Eelde
In het strategisch plan ‘Werelden verbinden’ van oktober 2013 zijn de ambities uitgewerkt samen met een businesscase voor de komende 10 jaar. De uitbreidingsinvesteringen zijn geraamd op 17 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen euro in de eerste fase. GAE heeft aangegeven dat samen met het UMCG wordt gezocht naar een locatie voor de traumahelikopter, waarbij UMCG en GAE onderzoeken in hoeverre deze faciliteit kan worden gecombineerd met UMCG Ambulancezorg en de luchthavenbrandweer.

Stichting Infoversum te Groningen
De gemeente Groningen en RUG zijn in nader overleg over de toekomst van Infoversum.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen
In 2016 gaat het e-depot voor de opslag en het beheer van digitale informatie daadwerkelijk in exploitatie. Daarvoor wordt een bijdrage in de inkomsten gevraagd. De hoogte daarvan is nog onduidelijk.

Gemeenschappelijke regeling ‘Eems Dollard Regio’ te Leer (Bondsrepubliek Duitsland)
De grensoverschrijdende Duits-Nederlandse samenwerking wordt in de periode 2014-2020 wederom ondersteund met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Deze steun wordt verleend via het INTERREG-programma, dat inmiddels zijn vijfde generatie is ingegaan. De grondslag voor de steun wordt gevormd door het Operationele Programma INTERREG Deutschland-Nederland 2014-2020, dat van toepassing is op het gehele Duits-Nederlandse grensgebied en in november 2014 door de EU is goedgekeurd. In het document ‘Strategie No(o)rd’ presenteren de regio Wezer-Eems en Noord-Nederland als grensoverschrijdende regio een gezamenlijke strategie voor de doelstellingen en zwaartepunten van hun toekomstige ontwikkeling en samenwerking in het noordelijk programmagebied. Ten behoeve van de inhoudelijke uitvoering van het operationele programma in het noordelijke grensgebied worden in de Strategie No(o)rd de specifieke ontwikkelingsdoelstellingen en zwaartepunten geconcretiseerd voor de toekomstige grensoverschrijdende samenwerking in het Noorden.

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe te Assen
Het meerjarenperspectief is zonder bijsturingsmaatregelen niet sluitend. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 worden exploitatiesaldi verwacht van respectievelijk -/- 1,3 miljoen euro, -/- 5,6 miljoen euro en -/- 7,7 miljoen euro. Voor een deel kunnen deze worden gedekt uit de weerstandscapaciteit, die naar verwachting eind 2016 4,3 miljoen euro zal bedragen. Aanvullend worden de tekorten voor de jaren 2018 en 2019 in beginsel opgevangen vanuit het tweede verlengingsbesluit van de huidige concessie, waartegen overigens bezwaar is aangetekend door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN).

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
De gemeenschappelijke regeling PG&Z heeft voor de periode 2015-2017 de toegangstaken triage en casemanagement overgeheveld gekregen van Bureau Jeugdzorg. Binnen deze termijn zal worden vastgesteld waar deze taken structureel worden belegd.

Daarnaast hebben wij aan het bestuur van de regeling onze visie kenbaar gemaakt over de positionering van de Jeugdgezondheidszorg en de OGGz. Volgens ons zouden de Jeugdgezondheidszorg en de OGGz integraal onderdeel uit moeten maken van de WIJ-teams. Wij zijn in gesprek met het bestuur over deze keuze en de gevolgen daarvan voor de GGD-organisatie en de gemeenschappelijke taken.

Gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Noord-Nederland (Cevan)
Het College van Vereffenaars van het CEVAN i.l. heeft aangegeven dat het gewenst is om tot een definitieve opheffing van de gemeenschappelijke regeling te komen. Per 1 februari 2015 is het CEVAN definitief geliquideerd. De resterende financiële middelen ad ruim 45 duizend euro zijn over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarmee het liquidatiesaldo op nul uitkwam. Aan de gemeente Groningen is nog een bedrag van 5.911,-- euro uitgekeerd. Inmiddels hebben de belastingdienst en het ABP bevestigd dat de aansluitnummers zijn opgeheven. CEVAN i.l. verzocht ook de kamer van koophandel om definitief uitgeschreven te worden uit het register.

Gemeenschappelijke regeling Winsum-Groningen
De gemeenschappelijke regeling met de gemeente Winsum heeft een looptijd tot 31 december 2022. Gestreefd wordt de gemeenschappelijke regeling in 2015 om te zetten in een dienstverleningsovereenkomst. De omzetting kan plaatsvinden, nadat de stortplaats in Usquert is gesloten.

Stichtingen met daarin een financieel belang

Stichting Weerwerk Groningen
De stichting kent vanaf 2014 nog uitsluitend seniorenbanen. Hieraan worden geen nieuwe banen toegevoegd. In 2016 betreft het 61 medewerkers, waarvan 23 ouder zijn dan 65 jaar. Er bestaat een voornemen om de Stichting uiteindelijk te liquideren.

Overig

Oikocredit Nederland Fonds te Utrecht

Oikocredit verstrekt leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden. In 2004 hebben we 50 certificaten aangekocht voor 10 duizend euro. Dit is destijds bekostigd vanuit de algemene egalisatiereserve. Het jaarlijkse dividend wordt in aandelen omgezet. In deze paragraaf rapporteren we al jaren over Oikocredit, maar formeel betreft het geen verbonden partij. Er is geen sprake van een bestuurlijk belang. Daarom laten we in de toekomst rapportage over Oikocredit achterwege.