Visie

De nota’s grondbeleid 2010-2014, grondprijzenbeleid 2014-2018, richtlijnen herziening grondexploitaties en resultaatbepaling en de nota 'Gemeenteraad aan het stuur' vormen de kaders voor het voeren van het grondbeleid. Meer nog dan door deze kaders, wordt het resultaat van het grondbedrijf bepaald door de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden met ruimtelijke implicaties die zijn vastgesteld in visies en plannen. Op 13 januari 2015 hebben wij de nieuwe nota Grondprijzenbeleid 2014-2018 vastgesteld. Ook in de nieuwe nota zijn de kaders opgenomen waarbinnen de vaststelling van en de onderhandeling over grondprijzen plaatsvinden. De komende jaren zal deze nota als leidraad worden gehanteerd bij het vastgestellen van de verkoopprijzen van gronden. In het komende jaar willen we de nota grondbeleid in samenhang met de nog op te stellen structuurvisie herzien. Naar verwachting zal de nota in de eerste helft van 2016 ter besluitvorming worden aangeboden.