Nv's

NV Waterbedrijf Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Eelde en Paterswolde.
 • In de statuten is bepaald dat het recht om aandelen te verwerven is gebaseerd op het aantal inwoners: 1 aandeel per 2.500 inwoners.
 • Op 14 april 2015 besloot het college een extra aandeel à 500 euro aan te kopen. Deze aankoop is in 2015 geëffectueerd.
 • Het financieel: de gemeente Groningen heeft 80 aandelen van nominaal 500 euro. Dit is totaal 40 duizend euro. Het totaal gestort kapitaal bedraagt 138 duizend euro.
 • De aandelen staan voor 2,5 miljoen euro in de boeken bij de gemeente Groningen.
 • Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedraagt 61,4 miljoen euro en per 31 december 2014 64,2 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2014 103,9 miljoen euro en per 31 december 2014 102,1 miljoen euro. Het resultaat over 2014 bedraagt 2,8 miljoen euro.
 • Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele)

 • Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.
 • Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de Gemeente Groningen voor 1,18% direct aandeelhouder geworden van Enexix Holding N.V., Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland), Publiek Belang Electriciteitsproductie BV(verkocht in 2011), CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.

Enexis Holding NV

 • Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedraagt 3.370  miljoen euro en per 31 december 2014 3.516 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2014 bedraagt 2.895 miljoen euro en per 31 december 2014 2.901 miljoen euro. Het resultaat over 2014 bedraagt 265,5 miljoen euro.
 • Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.

Uit de verkoop aan RWE en Waterland vloeien de volgende deelnemingen voort. De gemeente is mede-aandeelhouder in deze deelnemingen.

NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag

 • Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
 • Het belang bedraagt 329.199 aandelen à 2,50 euro. De boekwaarde bedraagt 823 duizend euro.
 • Het eigen vermogen eind 2014 bedroeg 3,6 miljard euro, het vreemd vermogen 149,9 miljard euro. Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in het eigen en vreemd vermogen te verwachten zijn.
 • Het resultaat over 2014 bedroeg 126 miljoen euro. Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in het resultaat te verwachten zijn.

NV Groningen Airport Eelde te Eelde

 • Het openbaar belang betreft de mobiliteit en bereikbaarheid door de lucht.
 • Het financieel belang bedraagt 2.382 aandelen à 453 euro nominaal. Het gestort kapitaal bedraagt 1,08 miljoen euro.
 • Het eigen vermogen wordt per 1 januari 2016 geraamd op 13 miljoen euro en op 31 december 2016 12 miljoen euro. Het vreemd vermogen wordt op 1 januari 2016 geraamd op 1,3 miljoen euro en op 31 december 2016 op 1,4 miljoen euro. Het verwacht resultaat in 2016 wordt geraamd op 0,8 miljoen euro negatief.
 • In oktober 2013 is het Strategisch Plan ‘Groningen Airport Eelde, Werelden verbinden’ door GAE gepresenteerd. Hierin zijn de ambities uitgewerkt samen met een businesscase voor de komende 10 jaar. De uitbreidingsinvesteringen zijn geraamd op 17 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen euro in de eerste fase.

Euroborg NV te Groningen

 • Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in de ontwikkeling van het Europapark, de sportvoorziening voor betaald voetbal in Groningen.
 • Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt 48.000 aandelen van nominaal 1 euro, zijnde 48 duizend euro. De gemeente heeft een totaalbedrag aan annuïtaire leningen verstrekt van 19,3 miljoen euro. De restschuld hiervan bedraagt per 31 december 2016 15,4 miljoen euro. Daarnaast is In juni 2015 is besloten een hypothecaire lening van 4,96 miljoen euro te verstrekken aan Euroborg NV voor de realisatie van het Topsportzorgcentrum Corpus den Hoorn.
 • Het eigen vermogen per 1 januari 2016 is geraamd op 5,4 miljoen euro en op 31 december 2016 5,1 miljoen. Het vreemd vermogen per 1 januari 2016 wordt geraamd op 19,9 miljoen euro en op 31 december 2016 23,4 miljoen euro. Het resultaat in 2016 wordt geraamd op 0,28 miljoen euro negatief.

NV Wonen boven Winkels te Groningen

 • Het openbaar belang van de NV is het vormgeven van een deel van de gemeentelijke volkshuisvestingstaak door het realiseren van 200 wooneenheden in de binnenstad boven winkels in de komende tien jaar, al dan niet in combinatie met andere functies.
 • Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van 1 duizend euro, waarvan 50% in het bezit van de gemeente Groningen: totaal 1 miljoen euro. De gemeente heeft in een bestemmingsreserve 1 miljoen euro gereserveerd.
 • Eind 2011 is besloten de activiteiten van de NV te beëindigen. Met de mede-eigenaar Lefier is afgesproken de panden actief te verkopen.
 • Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedraagt 1,8 miljoen euro en per 31 december 2014 miljoen 1,8 euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2014 bedraagt 1,9  miljoen euro en per 31 december 2014 1,6 miljoen euro. Het resultaat over 2014 bedraagt 3.652,- euro.