Bv's

Martiniplaza BV te Groningen

 • Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het aanbieden van een zalencomplex voor sportactiviteiten, congressen en evenementen.
 • Het belang eind 2014 bedraagt 1.800 aandelen à duizend euro (1799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van 1 duizend euro nominaal). Dit is ook het verwachte belang voor 2016. Gemeente Groningen is enig aandeelhouder. De boekwaarde van de aandelen eind 2014 was 3,92 miljoen euro. Dit is ook de verwachte boekwaarde voor 2016.
 • Het eigen vermogen eind 2014 was 3,14 miljoen euro. Dit is naar verwachting ook het eigen vermogen begin en eind 2016.
 • Het vreemd vermogen eind 2014 was 18,94 miljoen euro. Begin 2016 is dit naar verwachting ongeveer 17,4 miljoen euro. Op dit moment is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in het vreemd vermogen voor 2016 te verwachten zijn.
 • Het resultaat over 2014 was 0,8 miljoen euro negatief. Over 2015 komt het resultaat naar verwachting uit op nul. In de meerjarenraming 2016-2018 wordt voor 2016 uitgegaan van een resultaat van nul euro (sluitende begroting).

CBL Vennootschap B.V.
Doelstelling: De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (‘Verkopende Aandeelhouders’) te vertegenwoordigen als mede-beheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als ‘doorgeefluik’ voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Vordering Enexis B.V.
Doelstelling: Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering 1,8 miljard euro. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches, waarvan de eerste twee tranches (950 miljoen euro) reeds zijn afgelost. In 2016 zal 500 miljoen euro worden afgelost. Het aandeel van de gemeente Groningen is 5,9 miljoen euro. Het resterende bedrag van 350 miljoen euro wordt in 2019 afgelost.

Verkoop vennootschap B.V.
Doelstelling: In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 800 miljoen euro. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van 440 miljoen euro voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolgen van garantie en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven.

CSV Amsterdam B.V.
Doelstelling: Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie
doelstellingen vervult:

 1. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 2. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (‘Waterland’);
 3. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening naar aanleiding van verkoop Attero is gestort.

(ad. a)
In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent N.V. over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de ‘Claim Staat Vennootschap BV’).
De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak te doen.

(ad. b)
In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

(ad. c)
Het vermogen op de escrow-rekening is initieel 13,5 miljoen euro. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Doelstelling: Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (“PBE”) had het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht.
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap.

Beleidsvoornemens:

 • Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de 1,5 en 2,0 miljoen euro (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.
 • Conform de verkoop/koopovereenkomst (‘SPA’) blijft het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.
 • PBE evenals Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV kunnen begin 2016 geliquideerd worden.

Thermiek BV te Groningen

 • Het openbaar belang betreft het verrichten van reïntegratieactiviteiten ten behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 • Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à 10 euro. De boekwaarde bedraagt 18 duizend euro.
 • Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedroeg 8 duizend euro negatief en het vreemd vermogen 530 duizend euro. Volgens de jaarcijfers bedraagt het eigen vermogen ultimo 2014 circa 5 duizend euro negatief. Het vreemd vermogen bedraagt op die datum 338 duizend euro.
 • Het resultaat over 2014 bedraagt 3 duizend euro positief.
 • Op dit moment is er geen nadere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen voor 2016 te verwachten zijn.

Community Network Noord Nederland BV te Groningen

 • De gemeente is sinds 2005 aandeelhouder van de BV, de andere aandeelhouders zijn SIG Real Estate BV en de stichting Administratiekantoor, die certificaten van aandelen beheert namens de Hanze Hogeschool, Biblionet en de Rijksuniversiteit Groningen.
 • CNNN BV is 100% eigenaar van dochtermaatschappij CNG BV, die de exploitatie van het glasvezelnetwerk in Groningen uitvoert.
 • Doelstelling is het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een kabelnetwerk in Noord-Nederland.
 • Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,475 miljoen euro en het geplaatst kapitaal 1,238 miljoen euro, bestaande uit 125 aandelen A van 8,9 duizend nominaal (TCN SIG 42 aandelen A en gemeente Groningen 83 aandelen A) en 125 aandelen B van 1 duizend nominaal, die in het bezit zijn van Administratiekantoor CNNN. De aandeelhouders A hebben een goedkeuringsrecht ter zake specifiek genoemde besluiten van de directie en ter zake van de winstbestemming.
 • Als besloten wordt tot overname van de glasvezelnetwerken van de gemeente Groningen en RUG, zoals aangegeven bij ontwikkelingen, zal dit een substantiële wijziging van het vermogen betekenen.

WarmteStad BV te Groningen

 • Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035.
 • Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à € 10,=, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 1,973 miljoen euro.
 • Het eigen vermogen eind 2014 bedroeg 109 duizend euro negatief. Begin 2016 is dit naar verwachting ongeveer 258 duizend euro negatief.
 • Het vreemd vermogen eind 2014 bedroeg 659 duizend euro. WarmteStad BV heeft bij gemeente Groningen en Waterbedrijf een totale kredietfaciliteit van 3,130 miljoen euro.
 • Het resultaat over 2014 bedroeg 111 duizend euro negatief. Het begrote resultaat 2015 bedraagt 149 duizend euro negatief. Voor 2016 zijn nog geen cijfers bekend.

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad) te Groningen

 • Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen.
 • De gemeente is 100% aandeelhouder van de GEMM CV en zorgt voor de financiering.
 • Het saldo aan langlopende leningen die de gemeente aan GEMM CV heeft verstrekt, bedraagt per 31 december 2014 275 miljoen euro.
 • In december 2014 is een herziene grondexploitatie vastgesteld.
 • Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedroeg 500 duizend euro en per 31 december 2014 eveneens 500 duizend euro. Het vreemd vermogen per 1 januari 2014 bedroeg  286 miljoen euro en per 31 december 2014 295 miljoen euro.
 • Het resultaat over 2014 is 0 euro.

Groninger Monumentenfonds

De doelstelling van het Groninger Monumentenfonds is het beheer, aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de provincie Groningen.
Het publieke belang voor de gemeente Groningen is:

 1. Door het wegvallen van de ISV-middelen waarmee gemeente uitvoering gaf aan het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen waarop gemeente mede regievoering heeft op herbestemming van het monument;
 2. Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het GMF  afstoten en herbestemmen;
 3. GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en verstevigen.
 • Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedraagt 1,76 miljoen euro en per 31 december 2014 1, 9 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2014 bedraagt 1,8 miljoen euro en per 31 december 2014 1,91 miljoen euro. Het resultaat over 2014 bedraagt 35.000,- euro negatief.
 • Het GMF is nu een relatief klein fonds maar heeft een stevige ambitie voor de toekomst. Gezocht wordt naar andere financieringsvormen om deze ambitie waar te maken.