Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen (in liquidatie)

 • In de bestuursvergadering van 5 december 2008 heeft het bestuur besloten om een traject te starten om de Regio Centraal Groningen per 1 januari 2010 op te heffen. Bij besluit van 22 april 2009 heeft de gemeenteraad van Groningen hiermee ingestemd.
 • Het eigen vermogen was per 31 december 2014, na aftrek van het resultaat over 2014 ad 19 duizend euro negatief, 121 duizend euro.
 • Onderdeel van het eigen vermogen betreft de bestemmingsreserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) ter grootte van 72 duizend euro. De resterende activiteiten van het BWS worden overgedragen aan de gemeente Groningen. Naar verwachting volgt in het najaar 2015 definitieve liquidatie.

Gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Noord-Groningen (CEVAN)

 • Het betrof het CEVAN Automatiseringsdiensten in liquidatie te Groningen. De gemeente leverde een lid in het College van Vereffenaars.
 • Ingaande 2013 werden geen deelnemersbijdragen meer gevorderd. Per 1 februari 2015 vond definitieve liquidatie plaats.
 • Het liquidatieoverschot (januari 2015) bedroeg ruim 45 duizend euro, welk bedrag over de deelnemende gemeenten werd verdeeld. Aan de gemeente Groningen werd een bedrag van ruim 5.900 euro uitgekeerd.

Gemeenschappelijke regeling Meerstad te Slochteren

 • Het openbaar belang van de gemeenschappelijke regeling Meerstad (GRM) is het nemen van besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen van publieke voorzieningen in Meerstad. De GR werd ingesteld per 1 juli 2009, maar heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden meer. Het functioneert nu als politiek en bestuurlijk platform voor Meerstad.
 • Financieel belang: de bijdrage van de gemeente Groningen was in 2014, zoals ook voorzien in de begroting van dat jaar, 93 duizend euro. Over 2014 was er een positief resultaat van 66 duizend euro. De begrote bijdragen van de gemeente Groningen voor 2015 en 2016 bedragen respectievelijk 79 duizend euro en 68 duizend euro. Dit betreft 35% van de totale nettolasten van de GR Meerstad. De gemeente Slochteren betaalt 65%.

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen

 • Het openbaar belang is dat de wettelijke taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn.
 • Financieel belang: de begrote bijdrage over 2015 is 2,091 miljoen euro. De verwachte bijdrage voor 2016 bedraagt 2,057 miljoen euro.
 • Het eigen vermogen in de jaarrekening 2014 bedroeg 515 duizend euro. Dit is ook het verwachte eigen vermogen begin 2016 en eind 2016.
 • Het vreemd vermogen in de jaarrekening 2014 bedroeg 672 duizend euro. Dit loopt eind 2016 naar verwachting met ongeveer 180 duizend euro terug, naar circa 490 duizend euro.
 • Het resultaat over 2014 bedroeg 2 duizend euro negatief. Het begrote resultaat voor 2015 bedraagt nul euro. Het verwachte resultaat voor 2016 bedraagt nul euro.

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de

rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking.

 • Het financieel belang bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste worden de taken voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGD Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen zelf. Ook de taken voor de RIGG en een deel van het jeugdzorgdomein (de 'Toegang') worden door personeel van de gemeente Groningen uitgevoerd. Daarnaast worden er middelen verstrekt in de vorm van een gemeentelijke bijdrage van bijna 5,4 miljoen euro en een lening voor de financiering van een Mobiele Röntgen Unit ad 1 miljoen euro. Per 31 december 2015 staat van deze lening nog 0,8 miljoen euro open.
 • Financieel resultaat en vermogen: het resultaat over 2014 bedraagt ruim 1 miljoen euro voordelig. Vermogen: Per 31 december 2014 bedroeg het eigen vermogen ruim 1,5 miljoen euro en het vreemd vermogen 1,9 miljoen euro. Voor het jaar 2016 bedraagt het geraamde resultaat 0 euro. Op dit moment is er geen nadere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen voor 2016 te verwachten zijn.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen te Groningen

 • De Veiligheidsregio Groningen stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.
 • Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedraagt in 2016 ruim 14,86 miljoen euro.
 • Financieel resultaat en vermogen: het resultaat over 2014 bedraagt bijna 3,1 miljoen euro voordelig. Per 31 december 2014 bedroeg het eigen vermogen ruim 5,8 miljoen euro en het vreemd vermogen ruim 10,8 miljoen euro. Voor het jaar 2016 bedraagt het geraamde resultaat 0 euro. Op dit moment is er geen nadere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen voor 2016 te verwachten zijn.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG) te Groningen

 • Het betreft een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam.
 • Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken.
 • De kosten van de ARCG worden gedragen door de 8 deelnemende gemeenten.
 • Het eigen vermogen op 1 januari 2016 is geraamd op 1,654 miljoen euro. Het eigen vermogen op 31 december 2016 is geraamd op 1,654 miljoen euro.
 • Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 is geraamd op 1,859 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2016 is geraamd op 1,7 miljoen euro.
 • Het financieel resultaat 2016 is geraamd op nul euro.

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde te Haren

 • Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het gebied.
 • De gemeente Groningen participeert samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo in deze gemeenschappelijke regeling.
 • De gemeente Groningen draagt 69,8 % (429.158,-- euro) bij in het nadelig saldo. De gemeenten Haren en Tynaarlo dragen respectievelijk 14,5% en 15,7% bij in het nadelig saldo.
 • Het eigen vermogen op 1 januari 2016 is geraamd op 672.892,-- euro. Het eigen vermogen op 31 december 2016 is geraamd op 672.892,-- euro.
 • Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 is geraamd op 1,596 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2016 is geraamd op 1,508 miljoen euro.
 • Het financieel resultaat 2016 is geraamd op nul euro.

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers te Groningen

 • De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand).
 • De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 risicodragend.
 • Het eigen vermogen op 1 januari is geraamd op nul euro. Het eigen vermogen op 31 december is geraamd op nul euro.
 • Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 is geraamd op 3,2 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2016 is geraamd op 3,0 miljoen euro.
 • Het verwachte resultaat op eindwaarde per 31 december 2037 bedraagt 6,7 miljoen euro.

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’ te Leer (Bondrepubliek Duitsland)

 • Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland.
 • Financieel belang: de ledenbijdrage voor de gemeente Groningen bedraagt 12,5 duizend euro.
 • Het eigen vermogen begin 2014 bedroeg 473 duizend euro respectievelijk 527 duizend euro ultimo 2014.
 • Het vreemd vermogen had op 1 januari 2014 een omvang van 2,3 miljoen euro en op 31 december 2014 bedroeg deze 2,2 miljoen euro.
 • Het resultaat over 2014 bedraagt 54 duizend euro. Het begroot resultaat over 2016 en volgende jaren bedraagt telkens 19,5 duizend euro positief.

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe te Assen

 • Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer.
 • De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OV-bureau is 159 duizend euro. De gemeente is wel voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%.
 • Het eigen vermogen op 1 januari 2014 is nul euro. Het eigen vermogen op 31 december 2014 is nul euro.
 • Het vreemd vermogen had op 1 januari 2014 is 9,85 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 31 december 2014 is 8,64 miljoen euro.
 • Het resultaat in 2014 is 93 duizend euro. Het financieel resultaat 2016 is geraamd op 762 duizend euro.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen te Veendam

 • De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.
 • Financieel belang: de deelnemersbijdrage in 2015 gezamenlijk met de gemeente Ten Boer bedraagt 882 duizend    euro. In 2016 zal deze bijdrage dalen tot een bedrag van 861 duizend euro. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een 10% efficiencytaakstelling in de deelnemersbijdrage. In de begroting 2016 stelt de Omgevingsdienst voor haar begrotingssystematiek te wijzigen met als gevolg structureel hoger geraamde loonkosten. De gemeente Groningen heeft hierover een zienswijze ingediend bij de concept-begroting 2016.
 • Financieel resultaat en vermogen: het resultaat voor 2014 bedraagt ruim 592 duizend euro voordelig. Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedroeg ruim 2,29 miljoen euro en het vreemd vermogen ruim 3,67 miljoen euro. Voor het jaar 2016 bedraagt het geraamde resultaat 0 euro. Op dit moment is geen andere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen voor 2016 te verwachten zijn.

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen te Groningen.

 • Het doel van de Centrumregeling Beschermd Wonen is de taken en bevoegdheden van de regiogemeenten in het kader van de Wmo 2015 op het gebied van beschermd wonen, de inloop GGZ en de begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang op te dragen aan de centrumgemeente Groningen. Hierdoor worden geregeld:
 •  het behalen van schaalvoordelen;
 •  het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers;
 •  de beheersing van middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten;
 •  de verevening van de risico’s.
 • Financieel belang: De gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente (geoormerkte) middelen voor Beschermd wonen en Opvang, als onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Het budget is niet onderverdeeld naar de deelnemende gemeenten.
 • Het meerjarenbeeld op basis van de meicirculaire 2015 is als volgt:

 • Financieel resultaat en vermogen: geen informatie beschikbaar over resultaat en vermogen van eerdere jaren, omdat de Centrumregeling pas met ingang van 1 januari 2015 in werking is getreden. In het algemeen geldt dat het financieel resultaat beschikbaar blijft voor de centrumgemeente-taak Beschermd wonen. Voorts beschikt de Centrumregeling niet over vermogen. De beschikbare middelen bestaan uit centrumgemeentegelden. Voor het jaar 2016 is op dit moment geen nadere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.