Stichtingen met daarin een financieel belang

Stichting Sociaal Fonds Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente, hun gezinnen en gepensioneerden.
 • Financieel belang: de bijdrage in 2015 is 23 duizend euro. De begrote bijdrage voor 2016 bedraagt 23 duizend euro.
 • Het eigen vermogen eind 2014 bedroeg 217 duizend euro, het vreemd vermogen 25 duizend euro. Er is geen informatie beschikbaar dat zich substantiële wijzigingen in deze bedragen zullen voordoen.
 • Het resultaat 2014 bedroeg 8 duizend euro positief. Er wordt door de stichting geen begroting gemaakt.  Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in het resultaat te verwachten zijn.

Stichting SIG te Groningen

 • De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate BV.
 • In 2009 had TCN/SIG de laatste tranche van 1 miljoen euro in het kader van de verkoop van de aandelen in de SIG moeten betalen. Deze vordering van de SIG op TCN/SIG van 1,0 miljoen euro is niet voldoen. Door het faillissement van TCN/SIG zal naar verwachting de vordering oninbaar zijn. Dit is tevens het geval voor de achtergestelde lening bij de gemeente van 4,5 miljoen euro en de rekening courant met TCN/SIG van 1,8 miljoen euro. Het verlies is genomen. Het faillissement is nog niet definitief afgewikkeld. De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke vorderingen, de gemeente hier vermoedelijk niets meer van terug krijgt. Daarom zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt. Afwikkeling van het faillissement is op korte termijn niet te verwachten.

Stichting Ondernemerstrefpunt te Groningen

 • Het openbaar belang hangt samen met de doelstelling om het overleg tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd.
 • Financieel belang: de bijdrage van de gemeente Groningen is jaarlijks 80 duizend euro.
 • Het eigen vermogen op 1 januari 2014 bedroeg 118 duizend euro en op 31 december was het eigen vermogen 164 duizend euro.
 • Het vreemd vermogen was op 1 januari 2014 107 duizend euro en bedroeg op 31 december 54 duizend euro.
 • Het resultaat over 2014 bedraagt 47 duizend euro positief.
 • Op dit moment is er geen nadere informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen voor 2015 te verwachten zijn.

Stichting Infoversum te Groningen

 • De stichting Infoversum is verantwoordelijk voor het bouwen en exploiteren van een digitale 3D dome theater annex congrescentrum in de vorm van een futuristische koepel in het Ebbingekwartier en de stad Groningen. Infoversum wil een platform zijn voor de verspreiding van wetenschappelijke kennis aan het grote publiek middels visualisaties in een zo breed mogelijk spectrum, ingebed in een cross-over van kunst, cultuur en wetenschap. Gebouw én programma-inhoud worden optimaal ingezet als medium.
 • Financieel belang: de gemeente Groningen heeft aan de stichting een lening verstrekt van 2,5 miljoen euro met het 2e hypotheekrecht. Het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedraagt 192 duizend euro en per 31 december 2014  228 duizend euro. Het vreemd vermogen per 1 januari 2014 bedraagt 8,9 miljoen euro en per 31 december 2014 8,9 miljoen euro. Het resultaat over 2014 bedraagt 36 duizend euro.
 • De gemeente Groningen neemt niet meer deel aan het bestuur van Stichting Infoversum en is vanaf  juli 2015 geen verbonden partij.

Stichting WeerWerk Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratie-voorzieningen aan personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand en in de Re-integratie-verordening van de gemeente Groningen. De stichting tracht dit te bereiken door het aanbieden van een dienstverband aan personen uit de beoogde doelgroep en het detacheren van deze werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector.
 • Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de Gemeente Groningen aan de stichting verstrekt ten behoeve van de loon-en overige personeelskosten van de medewerkers van de stichting. In 2014 bedroeg dit bedrag 2,2 miljoen euro. Voor het jaar 2016 wordt dit bedrag geschat op 818 duizend euro.
 • Het eigen vermogen bedraagt eind 2014 499 duizend euro. Ultimo 2016 wordt er uitgegaan van een eigen vermogen 80 duizend euro.
 • Het vreemd vermogen bedroeg per 1 januari 2014 circa 4 duizend euro, Ultimo 2014 bedroeg deze 0.
 • Het resultaat over 2014 bedraagt 59 duizend euro nadelig. Het resultaat van 2016 zal naar verwachting 226 duizend euro nadelig bedragen. Dit tekort zal, in overeenstemming met uw besluit, uit de reserve worden gedekt.