Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om eventueel optredende niet begrote kosten af te dekken, zonder invloed op de uitvoering van taken.

De middelen die we tot de tot de beschikbare weerstandscapaciteit rekenen, zijn:

  • Algemene Egalisatie reserve;
  • Bestemmingsreserves, waarvan de besteding door de raad kan worden gewijzigd;
  • Post onvoorzien in de begroting;
  • Stille reserves.

De beschikbare weerstandscapaciteit is 181,4 miljoen euro. Dit is 15,5 miljoen euro hoger dan in de rekening 2014. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Afname Algemene Egalisatie reserve met 1,7 miljoen euro;
  • Toename reserve grondzaken met 14,3 miljoen euro. Bij de begroting 2016 stellen we voor 15,4 miljoen euro toe te voegen. Daarnaast verwachten we in 2016 per saldo een onttrekking van 1,1 miljoen euro;
  • Toename reserve WMO met 1,5 miljoen euro;
  • Afname risicobuffer grondexploitatie Sontwegtracé met 0,4 miljoen euro;
  • Diverse mutaties leiden per saldo tot een toename van 1,8 miljoen euro.