Ontwikkelingen

Programma 1 Werk en inkomen

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 3 Onderwijs

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 5 Sport en bewegen

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 6 Cultuur

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 7 Verkeer

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 8 Wonen

Toetsing bouwplannen door derden

Programma

Wonen

Omschrijving

Vanaf 2016 wordt het mogelijk de toetsing aan het bouwbesluit en het toezicht op de bouwkwaliteit door private partijen te laten uitvoeren. Doelstelling is het verlagen van de regeldruk voor bedrijven, professionals en consumenten.In eerste instantie was sprake van overgangsperiode van drie jaar. In deze overgangsperiode zou de indiener van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kiezen voor private of gemeentelijke toetsing (duaal stelsel). In maart 2014 heeft de minister, na overleg met de Tweede Kamer, besloten dat er geen duaal stelsel komt en dat de private kwaliteitsborging stapsgewijs wordt ingevoerd. Zo kunnen markt en overheid wennen aan de nieuwe situatie. Er wordt gestart (vooralsnog gepland in 2016, maar zeker niet op 1 januari) met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken. Dit moet nog nader worden gedefinieerd, maar gedacht kan worden aan bedrijfspanden en woningbouw (tot maximaal 500 m2). Een volledigheidstoets wordt uitgevoerd door de gemeente, inclusief een controle op de juiste kwaliteitsborging en een verklaring dat aan de regels is voldaan.

Actie

De consequenties voor de gemeente Groningen worden nader uitgewerkt.

Herziening van verslaggevingsregels grondexploitaties in het BBV

Programma

Wonen

Omschrijving

Zie paragraaf grondbeleid. [link opnemen op de website] 

Actie

Zie paragraaf grondbeleid.

Programma 9 Kwaliteit van de woonomgeving

Ontwikkeling Iederz inzet Stadsbeheer

Programma

Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Omschrijving

Vanaf 2013 zijn ongeveer 300 medewerkers van Iederz gedetacheerd bij Stadsbeheer voor het reguliere onderhoudswerk in de openbare ruimte. Binnen deze groep mensen is de jaarlijkse uitstroom relatief hoog. Vanuit de Participatiewet ontstaat de verplichting om het aantal werknemers dat afkomstig is uit groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op peil te houden of zelfs te verhogen. Toekomstige uitstroom van Iederz medewerkers bij Stadsbeheer moet dan worden gecompenseerd met zogeheten "banenafspraak-banen". Op dit moment is nog onzeker in welke mate de medewerkers die in deze banen terecht komen, een voldoende bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud. Verder is nog onduidelijk welke salaris- en begeleidingskosten dit voor Stadsbeheer met zich mee zal brengen. Bovendien levert de verplichting voor het op peil houden van dit aantal medewerkers forse beperkingen met zich mee bij het doorvoeren van eventuele nieuwe bezuinigingen op het BORG niveau. 

Actie

We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig aangeven wat de gevolgen zijn voor het onderhoudswerk van Stadsbeheer en voor het realiseren van eventuele toekomstige bezuinigingen op het BORG niveau.

Programma 10 Veiligheid

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 11 Stadhuis en Stadjer

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 12 College en Raad

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Er zijn voor dit programma geen relevante ontwikkelingen.

Programma 14 Algemene ondersteuning

Ontwikkeling Vastgoedbedrijf gemeentelijk vastgoed

Programma

divers

Omschrijving

Naar één vastgoedorganisatie

Wij zijn momenteel bezig met de oprichting van een vastgoedbedrijf. In de huidige situatieis het eigendom (sturing en budgetten) van het gemeentelijk vastgoed bij verschillende directies belegd. Hierdoor zijn taken en bijbehorende verantwoordelijkheden versnipperd georganiseerd. Het doel  van het vastgoedbedrijf is om al het vastgoed te gaan centraliseren en daarmee het strategisch  vastgoedmanagement te optimaliseren en bijbehorende uitvoerende taken te professionaliseren.  Het toepassen van strategisch vastgoedmanagement heeft als doel effectiever en efficiënter om kunnen gaan met vastgoed. Met de vorming van één vastgoedbedrijf wordt hierin een belangrijke stap gezet.

Actie

divers

Vernieuwing verslaggevingsregels BBV

Programma

Diversen

Omschrijving

Het BBV wordt op een aantal punten vernieuwd. De commissie Depla presenteerde in mei 2014 aanbevelingen die moeten leiden tot meer transparantie en vergelijkbaarheid in de gemeentelijke begroting en jaarrekening. De nadere uitwerking van deze voorstellen heeft in juli 2015 geleid tot een uitwerking van vijf adviezen.
1.        herziening gemeentelijke uitvoeringsinformatie
2.        opnemen van voorgeschreven beleidsindicatoren in begroting en jaarrekening
3.        Aanpassing informatie over verbonden partijen
4.        Invoering apart programma ‘overhead’ in begroting en jaarrekening
5.        Een aantal aanpassingen in het stelsel van baten en lasten:
a.        Afschrijven activa met economisch nut over de levensduur
b.        Meer aandacht voor het EMU saldo.
Het is de bedoeling dat de wijzigingen ingaan per 1 janauri 2017. Een apart programma overhead heeft de gemeente Groningen, de informatie over verbonden partijen is aanwezig en de aanpassingen in het stelsel van baten en lasten kan zonder veel problemen worden ingevoerd. De andere voorstellen zullen een grotere impact hebben. Bijvoorbeeld de herziening gemeentelijke uitvoeringsinformatie zal namelijk leiden tot wijziging van de deelprogramma’s. 

Actie

We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en proberen invloed uit te oefenen op de invoeringsdata van enkele voorstellen. We hebben richting de VNG al aangegeven dat de invoering van een aantal voorstellen ingaande 2017 wellicht te ambitieus is.