Risicomanagement

In 2016 gaan wij verder op de ingeslagen weg om risicomanagement in onze organisatie verder te versterken met als doel:

  1. het verbeteren van de wijze waarop risicomanagement in onze organisatie wordt uitgevoerd. Gericht op een eenduidige en consistente aanpak en het identificeren en beheersen van risico's, aansluitend op de organisatieveranderingen ('één Groningen, één organisatie').
  2. het verder ontwikkelen van strategisch risicomanagement waarbij risico’s integraal onderdeel zijn van de strategie en de besluiten van ons college en uw raad.

We zetten de volgende activiteiten die we in 2015 zijn gestart voort:

  • Houden van risicosessies bij strategische onderwerpen bij het management en in ons college
  • In 2015 zijn we gestart om risicomanagement expliciet(er) te koppelen aan de sturing op resultaten en prestaties. We hebben in 2015 een jaarplancyclus van management en verantwoordingsgesprekken geïntroduceerd waarin we op een concernbrede en meer uniforme wijze programmadoelstellingen vertalen naar prestaties. De aandacht voor risico’s en beheersing heeft nadrukkelijk een plek in deze jaarplancyclus.
  • Inzetten van het risicomanagement instrumentarium waar nodig of gewenst in de organisatie.

Daarnaast geven we een vervolg aan de in 2015 gestarte uitvoering van beheersing van verbonden partijen op basis van de nieuwe Nota verbonden partijen.

Ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement kunnen zich risico's blijven voordoen die we als gemeente Groningen moeten opvangen. Dit doen we met ons weerstandsvermogen.