Verbinding

Verbinding

Intensieve samenwerking met alle partijen is naar onze overtuiging heel hard nodig om de stad voor iedereen leefbaar, inspirerend en succesvol voor de toekomst te maken. Het gaat hier zowel om buurtbewoners als professionele partijen. De stad wordt gemaakt door iedereen. Alleen als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld kan de stad een veilige haven zijn voor wie dat nodig heeft en een inspirerende omgeving bieden voor al haar inwoners.

Inclusieve samenleving
Wij vinden het belangrijk een inclusieve samenleving te stimuleren, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Die samenleving verbindt de ‘twee gezichten’ van de stad. De jonge, bruisende, innovatieve ‘smart city’, die zich duurzaam ontwikkelt en tal van kansen creëert, met het kwetsbare, minder vitale en minder zelfredzame deel, dat ondersteuning hard nodig heeft en ook kansen verdient. U las dat in ons coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. We trokken die lijn door naar onze voorjaarsbrief. Het is ook de rode draad in deze begroting.

Andere overheid en ander handelingsperspectief
De eerste ervaringen met gebiedsgericht werken zijn veelbelovend. Onder aansturing van wijkwethouders worden de opgaven en de ontwikkeling van de stad op wijkniveau dichter bij de Stadjers gebracht. We zien buurtbewoners, ondernemers en instellingen in de wijk en tal van andere partijen in Stad als gelijkwaardige samenwerkingspartners bij die ontwikkeling. We regisseren processen, ondersteunen en stimuleren initiatieven, zoeken en stimuleren de verbinding met en tussen partijen.

Steeds meer initiatieven vanuit de wijken
We noemen u ter illustratie van de samenwerking in en met de wijken enkele voorbeelden.

Zo is met het Terra College in Stadsdeel Zuid een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaan, waarbij we samen met derde partijen projecten realiseren. Op die manier komt momenteel de toekomstvisie voor Coenderspark tot stand. Op initiatief van bewoners werken belanghebbenden – ook de uitbater van Coendersborg – met het Terra College en met ondersteuning van de gemeente aan een uitvoerbaar plan.  

 ‘Cocreatie paddepoel’ is een ander voorbeeld van deze wijze van samenwerking. Op verzoek van bewoners in Paddepoel bieden wij organisatorische en procesmatige ondersteuning bij hun initiatief om een wijkvisie op te stellen. Bewoners hebben de leiding: zij bepalen de invulling van het proces en het uitvoeringstempo. Dat is uniek.  Ook ondernemers, verenigingen en instellingen zijn betrokken.

Verder noemen we u nog het prachtige initiatief van bewoners aan de Voermanhaven in stadsdeel West tot het opstellen van een plan om met meer groen en zitgelegenheid de  sfeer, uitstraling en leefbaarheid van de haven te vergroten. Wij ondersteunen hen met stedenbouwkundige expertise en verwijderen enkele stroken asfalt. Ze dragen zelf zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud via een door hen opgerichte vereniging, waar alle bewoners bij zijn aangesloten.

Stad en regio
Onze samenwerking reikt verder dan gemeentegrenzen. We laten ons leiden door de overtuiging dat Stad en regio onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat trekken zich niets aan van gemeentegrenzen. Omdat zowel Stad als regio zich dat heel goed realiseren wordt de samenwerking steeds intensiever. De regio werkt, winkelt, geniet onderwijs en gebruikt zorg in Stad. Een afhankelijkheid, die de komende decennia nog zal toenemen, wanneer Stad tegen de achtergrond van een krimpend verzorgingsgebied, naar verwachting blijft groeien.