Vernieuwing

Vernieuwing

Het aanwezige innovatiepotentieel van Stad en regio is groot. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om op de strategische agenda van Stad baanbrekende vooruitgang te kunnen boeken. Op terreinen als ICT, duurzaamheid, healthy ageing, energie en sociale zekerheid  merken we dat nu al.  

We zien bij velen een enorme creatieve energie in het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe vormen van gelegitimeerde besluitvormingsmodellen. Het ideeënfestival Let's gro, het platform G1000, een initiatief van burgers dat  we  omarmen, veranderlabs en innovatieateliers zijn daar goede voorbeelden van.

Toekomstvisie samen met Stad ontwikkelen
In 2016 werken we onder de naam The Next City aan een nieuwe omgevingsvisie. Hiermee geven we invulling aan de Omgevingswet waarin de omgevingsvisie de structuurvisie vervangt. Samen met Stad en uw raad zullen we in The Next City onze visie op de ontwikkeling van de stad verwoorden.

Gebiedsgericht werken en wijkwethouderschap
Al doende leren we dit jaar als wijkwethouders én portefeuillehouders in te spelen op de specifieke behoeften van de stadsdelen en wijken en tegelijkertijd het evenwicht te bewaren met investeringen op stedelijk niveau. Samen met gebiedsteams en WIJ-teams. We weten nu wat werken op het grensvlak van stedelijk en wijkbeleid aan afstemming en -interne- coördinatie vereist. Die ervaring benutten we in 2016, als we -in lijn met ons coalitieakkoord-  ruim 5,5 miljoen euro gebiedsgericht inzetten.