Ambities voor 2016

Ambities voor 2016

Verbinden en vernieuwen om de ontwikkeling van Stad kracht bij te zetten en haar groeipotentieel te benutten: hoe concretiseren we dat in 2016? We schetsen u hieronder onze voornaamste ambities per aandachtsgebied.  

Werk en Inkomen
We maken werk van werk. Goed werk tegen een eerlijk loon. Voor de jeugd doen we dat met een aanpak die ook ‘onderwijs’ en ‘zorg’ omvat.
Samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen spelen we in op kansen, die zich onder meer voordoen bij het herstel van aardbevingsschade, waarbij we expliciet aandacht besteden aan de toepassing van social return.  

In onze nieuwe aanpak van het arbeidsmarktbeleid willen we het bieden van ondersteuning meer gaan baseren op de behoefte daaraan bij werkgevers en werkzoekenden. We willen daarbij gebruik gaan maken van de expertise van ervaringsdeskundigen. De focus ligt op de onderkant van de arbeidsmarkt en jongeren.

Via het Regionaal Werkbedrijf ‘Werk in Zicht’ brengen we de mogelijkheden van jobcarving en jobcreation doorlopend onder de aandacht van werkgevers. We zien dit als een belangrijk instrument om mensen met een arbeidsbeperking aan een passende baan te helpen.

Om de kansen van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt en hun welzijn te vergroten, verbeteren wij door persoonlijk contact onze kennis over de groep mensen om wie het gaat en maken we het makkelijker voor werkgevers om inzicht te krijgen in hun kwaliteiten. Voor wie nog niet aan het werk kan, geldt dat we participatie maximaal stimuleren en oog hebben voor zorgbehoeften.

In het kader van "Innovatie Sociale Zekerheid" (ISZ), waarvoor ook een veranderlab is ingericht, blijven we daarvoor vernieuwende en soms experimentele voorstellen doen. Wij werken hiervoor samen met de mensen op wie ons beleid gericht is. Die vraaggerichte aanpak, met nadruk op maatwerk, zetten wij ook door in ons armoedebeleid. Een integrale aanpak van de grote armoedeproblematiek in Stad blijft van groot belang voor ons college.

Economie en werkgelegenheid
Stadjers en bezoekers van Stad kwalificeren Groningen als de op twee na aantrekkelijkste stad van Nederland. Die waardering houden we hoog met promotie en stimulering van publiekstrekkende activiteiten. Ook onze  Binnenstadvisie is hierop gericht; maatregelen zijn nodig om het verblijfsklimaat en de leefbaarheid te versterken en het economisch functioneren van de binnenstad te verbeteren. Daarbij kiezen wij nadrukkelijk voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat heeft gevolgen voor de busroutes.

Vierde studentenstad van Nederland
Groningen is de vierde studentenstad van Nederland. Beginnende technologiebedrijven in Stad zorgen voor veel banen en hebben een economische impact van 74 miljoen euro. Stad heeft een creatieve ICT- / Onlinebranche met honderden succesvolle bedrijven, naar schatting ruim 6000 medewerkers en een aantal opvallende internationale doorbraken. Daarnaast is er de potentie van kansrijke kruisbestuiving tussen Zernike en Healthy Ageing Campus met maatschappelijke voordelen en nog meer hoogwaardige werkgelegenheid als mogelijke opbrengsten in het verschiet. Kortom Groningen heeft alles in huis om verder te groeien als kennis- en innovatiestad. Dat dragen we uit met onze partners op nationaal én internationaal niveau.   

Met inmiddels meer dan twintig broedplaatsen faciliteren wij de toenemende huisvestingsbehoefte van beginnende, vaak innovatieve bedrijfjes. Het tempo waarin ‘The Big Building’ onlangs in het oude pand van Post NL achter het hoofdstation -tijdelijk- in gebruik is genomen is daarbij illustratief. 4000 vierkante meter is bij aanvang al direct ingevuld; op  termijn is uitbreiding mogelijk naar 14.000 vierkante meter.

Met een nieuwe, in 2016  te lanceren promotiecampagne onder de paraplu’s van ‘Groningen, City of Talent’ en  ‘Er gaat niets boven Groningen’ brengen we de kwaliteiten van Stad als vestigingsplaats bij een breder, zakelijk publiek voor het voetlicht.  

Onderwijs
Samenwerking met de instellingen bezorgde ons de  titel ‘Onderwijsstad van het jaar’. We koesteren en onderhouden dat vruchtbare onderwijsklimaat in onze Stad.

Zo zetten we onder meer de gestructureerde preventieve aanpak van achterstanden voort. Het project  ‘Success for all’ ter bevordering van het taalniveau van basisschoolleerlingen, gestart in het schooljaar 2015-2016, ontwikkelen we de komende jaren verder.

Nieuw is ook de breed gedragen pilot ‘School als wijk’ met als doel het terugdringen van voortijdig schoolverlaten in het VO –Voortgezet Onderwijs- en MBO en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Inmiddels gestart op zes locaties binnen het MBO en op korte termijn ook ingevoerd op twee locaties van het VO.

Verdere mogelijkheden tot innovatie in het onderwijs onderzoeken we via het ‘innovatieatelier onderwijs’, dat we met onderwijsbesturen en kennisinstellingen organiseren. Samen met het veld bekijken we verschillende vernieuwende ideeën. Eind dit jaar maken we uit de openstaande opties een keuze. De gekozen projecten zullen in cocreatie tussen gemeente en onderwijs gerealiseerd worden.  

Bovendien werken we aan een multifunctionele accommodatie voor De Tamarisk: opvang, sport en de bibliotheek in stadsdeel Zuid. Daarnaast bereiden we vervangende nieuwbouw voor de Siebe Jan Boumaschool en de Borgmanschool.

Welzijn, Gezondheid, Zorg en Jeugd
We investeren in algemene voorzieningen en in aanvullend maatwerk. We stellen de burger in zijn kracht met ondersteuning in de eigen leefomgeving. De WIJ-teams vormen daartoe de sleutel met laagdrempelige, preventieve zorg en een doeltreffende geregisseerde aanpak waar nodig: één huishouden, één plan, één regisseur. Deze methodiek ontwikkelen we door. Begin volgend jaar staan er vijf teams klaar; eind volgend jaar hebben we met elf van deze teams een stadsbrede dekking gerealiseerd.

We ondersteunen de opvoedkracht van ouders en de zelfredzaamheid van de jeugd. Daarbij helpen goede  voorzieningen voor  onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. We leggen waar nodig de verbinding tussen deze -preventieve- basisvoorzieningen en meer specifieke jeugdhulp. Een ‘ketenaanpak’ laat het zorgaanbod voor jongeren boven de 18 jaar beter aansluiten op dat voor jongeren onder de 18 jaar.

Binnen de vernieuwing van het sociaal domein verdient de veiligheid van kinderen bijzondere aandacht. Het  thema staat dan ook hoog op onze agenda. We gaan  samen met betrokken instanties kindermishandeling tegen met een actieplan rond de thema’s samenwerking en regie, chroniciteit en veiligheid. Daarnaast richten we ons op een brede implementatie van de Wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Goede samenwerking tussen onze WIJ-teams, Veilig Thuis, jeugdbescherming, politie, justitie en andere partners is bij dit thema cruciaal. We willen komen tot een multidisciplinaire aanpak op dit gebied.

Met de opbrengsten van het doorlichten van de  regionale Maatschappelijke Opvang verbeteren we de organisatie ervan. Dat doen we samen met andere gemeenten, instellingen en ervaringsdeskundigen.

Afnemende rijkssubsidies voor vrouwenopvang vangen we -deels- op door bij de hulpverlening het eigen sociale netwerk te betrekken en minder locatie-gebonden te werken.

We spannen ons in voor een gezonde en vitale stad, die de gemiddelde levensverwachting van haar inwoners positief beïnvloedt. Aandachtspunten vormen kinderen met overgewicht, alcoholgebruik onder jongeren, de psychosociale gezondheid van de jeugd en de geestelijke gezondheid in het algemeen.  

Vluchtelingen
Ons beleid voor vluchtelingen voorziet in huisvesting van vergunninghouders. Daarnaast onder meer in noodopvang van asielzoekers zonder recht op gebruik van Rijksvoorzieningen. Aanvullend daarop bieden we sinds afgelopen voorjaar ook ‘bed-bad-brood’ aan uitgeprocedeerde  vreemdelingen. Binnenkort - november 2015- bepaalt een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten de verdere opvang voor deze groep. Met de toenemende stroom vluchtelingen naar West-Europa doen we als Stad wat mogelijk is om bij te dragen aan de opvang daarvan.  

Sport en bewegen
We voeren vanaf 2016 het nieuwe meerjarenprogramma Sport uit, dat u binnenkort ter besluitvorming ontvangt. Dit programma is actiegericht en komt tot stand met de belangrijkste spelbepalers, zoals de Sportkoepel Groningen. Het faciliteren van en samen optrekken met verenigingen, financieren van goede accommodaties en  samen met clubs investeren in  sport en bewegen zijn hierbij belangrijk. Samen met het Noorderpoortcollege bereiden we de bouw van het Sportcentrum Europapark voor.
Een leven lang plezier in sport vinden wij belangrijk. Daarom investeren we in de jeugd tot 15 jaar met extra combinatiefunctionarissen en schoolsportverenigingen en meer scholen met vakleerkrachten.

Cultuur
We zijn trots op ons brede en diverse cultuuraanbod. Op de rol staan zowel een nieuwe cultuurnota voor de periode 2017-2020 waarin we stevig samen met de provincie Groningen optrekken als ook een Noordelijk Cultuurconvenant, waarmee partijen in Groningen, Friesland en Drenthe hun ambities eendrachtig presenteren aan de rijksoverheid. We blijven investeren in vernieuwing en talentontwikkeling en verbetering van huisvesting van onze culturele instellingen, zoals de Oosterpoort & Stadsschouwburg en het nieuwe cultuurcluster in het Ebbingekwartier. We stimuleren dat in 2016 nog meer scholen gaan deelnemen aan cultuur op school.

We hebben met de NAM overeenstemming bereikt over een lumpsum vergoeding voor de meerkosten en schades ter grootte van 68 miljoen euro  ten behoeve van het aardbevingsbestendig maken van het Forum. De bouwpauze van het Forum sluiten we af, zodra we ook met aannemer BAM tot prijsafspraken zijn gekomen. Hervatten van de bouw kan dan begin volgend jaar; oplevering is vervolgens voorzien in 2018 en ingebruikname in 2019. De Forumorganisatie neemt de verdere invulling van het Forum ter hand.

Fietsstad
2016 roepen we uit tot Jaar van de Fiets. We dingen mee naar de titel ‘Fietsstad 2016’ en Stad organiseert het Nederlandse fietscongres.

Er is volop belangstelling -ook internationaal- voor onze nieuwe Fietsstrategie. Een strategie die over meer gaat dan verplaatsen per fiets en  ook gezondheid en leefbaarheid omvat. De uitvoering daarvan, nu al  gestart, krijgt zijn verdere beslag in 2016.

Verkeer
Veel infrastructurele projecten naderen hun voltooiing. Dat maakt  de aanpak van Ring Zuid en het Stationsgebied in 2016 vervolgens mogelijk. Naast deze grootschalige projecten zijn er tal van kleinere. Met ‘Groningen Bereikbaar’ zorgen we ervoor dat de uitvoering gecoördineerd verloopt en de bereikbaarheid van Stad gegarandeerd is.  In 2016 gaan wij door met onze investeringsagenda om de bereikbaarheid van Groningen voor de toekomst te verzekeren. Naast onze inzet in de fietsstrategie investeren we ook in het OV, P+R terreinen en autobereikbaarheid.

Wonen
We geven verdere impulsen aan nieuwbouw, die dit najaar met de start van de verkoop van honderden nieuwe woningen in Meerstad en Reitdiep op gang komt. Met versnelling van projecten in de bestaande stad spelen we daarnaast in op de groeiende behoefte aan stedelijk wonen. Onze manifestatie Wonen in de Binnenstad voorziet komend jaar in plannen voor diverse doelgroepen op locaties in en rond het centrum.  

Campus Groningen houdt onze aandacht: de start van een aantal grootschalige nieuwbouwprojecten voor jongeren -waaronder de Cortinghborg en Trefkoel- staat op stapel. Voor ouderen ontwikkelen we samen met marktpartijen nieuwe woonconcepten en projecten om langer zelfstandig thuiswonen mogelijk te maken.

Met de corporaties maken we prestatieafspraken om ervoor te zorgen dat er voor mensen die dat nodig hebben voldoende betaalbare huurwoningen blijven. Ook zetten we samen met andere partijen in op het realiseren van duurdere huurwoningen voor de middeninkomens.

Voorts blijven we werken aan een aantal specifieke wijkopgaven: de heerdenaanpak in Beijum, het afronden van de herstructurering in de Indische Buurt, de Oosterpark en Paddepoel en de planvorming Oosterhoogebrug. In de Schildersbuurt geven we samen met de bewoners verder vorm aan de wijkwelstand.

Kwaliteit leefomgeving
De kwaliteit van de leefomgeving blijft op peil. Ook bij een lager BORG niveau zien we kans Stad schoon te houden. De gele stenen in de binnenstad ruwen we op waar nodig. We maken extra hergebruik van afval mogelijk. Wat u verder gaat merken is dat we nieuwe bomen aanplanten op de Kraneweg en de verharding en riolering langs de Diepenring aanpakken.

Veiligheid
We zorgen voor een veilige stad die ook door Stadjers zo ervaren wordt. Samen met burgers. Daarbij volgen we ons Jaarplan 2016. U ontvangt dat binnenkort.

Vanaf  2016 is  prostitutie verboden in het gebied Vishoek/Muurstraat/Hoekstraat. We wachten de Landelijke Wet Regeling Prostitutie niet af. We willen met een nieuw lokaal prostitutiebeleid zo veel mogelijk barrières opwerpen tegen  mensenhandel en uitbuiting. Zo willen we  de minimumleeftijd voor prostituees verhogen van 18 naar 21 jaar en zal er meer aandacht zijn voor de mogelijkheden voor prostituees om 'uit te stappen'.

Om meer inzicht te krijgen in de effectieve bestrijding van terrorisme en jihadisme, werken we planmatig aan een adequate informatiestructuur en het trainen van werkers in de wijken.  Aandachtspunten zijn ook het tegengaan van  ondermijning en zware georganiseerde criminaliteit.

Aardbevingen
De  Nationaal Coördinator Groningen biedt het kabinet eind december 2015 een Meerjarenprogramma ‘Kansrijk en Aardbevingsbestendig Groningen’ aan, waarbij wij in samenspraak met uw raad inbreng leveren. Daarbij komt aan de orde hoe we inspelen op de gevolgen van de aardbevingen en ook hoe we kans zien het duurzaam groeiperspectief voor Stad  te behouden.

Het programma voor  2016 bevat maatregelen die de stad Groningen veilig houden èn de economische ontwikkeling mogelijk blijven maken.

Duurzaamheid
We intensiveren onze duurzaamheidsplannen en professionaliseren onze aanpak.  Samen met andere overheden, maatschappelijke partners en ondernemers willen we tot een gezamenlijke marsroute komen naar een energieneutraal Groningen in 2035. Alleen met gezamenlijke inspanningen, een gedeeld beeld van de duurzame toekomst van de regio, een aanpak in alle sectoren én goed zicht op de voortgang brengen we de ambitie energieneutraal in 2035 binnen bereik.

Met duurzaamheidsprojecten als ‘smart grids’, de energiecoöperatie Grunneger Power en EnTranCe lopen we voorop. We nodigen nadrukkelijk partijen uit om met ons te investeren in Stad als proeftuin voor alternatieve vormen van energie en energiebesparing. Geslaagde experimenten schalen we op. Zo zetten we Groningen ook in Europees verband op de kaart.

Dienstverlening en bedrijfsvoering
De ingezette lijn op het gebied van personeel en organisatie zetten we voort. We roepen medewerkers op initiatief te nemen tot deelname aan opleidingen en trainingen waarmee mobiliteit en inzetbaarheid verbeteren. We verjongen ons personeelsbestand waar dat kan.

Ook gaan we verder met digitalisering. Met ‘zelfbediening’ maken we onze dienstverlening -intern en extern- waar mogelijk efficiënter.