Financieel perspectief

Financieel perspectief

We houden onze ambities op alle bovengenoemde terreinen overeind. Knelpunten lossen we op. We presenteren u een sluitende begroting en een evenwichtig financieel perspectief. Dat kunt u zien aan de ontwikkeling van het financieel perspectief en die van het weerstandsvermogen, zoals hieronder geschetst.

Daarbinnen hebben we ruimte gevonden voor prioriteiten op onder meer het terrein van openbare orde en veiligheid, duurzaamheid (geothermie), sport (accommodaties, o.a. Papiermolen en Sportcentrum Europapark) en zorg (transitie maatschappelijk vastgoed Beijum). Daarnaast is er ruimte voor het  verder versterken van het weerstandsvermogen voor risico’s, die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, vernieuwing sociaal domein en doorontwikkeling van de organisatie.  

Daarnaast realiseren wij de met uw raad voor 2016 afgesproken bezuinigingen. Door een zorgvuldige inhoudelijke afweging in combinatie met efficiencymaatregelen zien we kans daarbij de afspraken uit ons coalitieakkoord gestand te doen.  

We gaan daarbij als volgt te werk. In plaats van generiek afromen vullen we waar mogelijk onze bezuinigingsopgaven gericht in met behulp van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Verder zijn meegenomen de verwachte effecten van enkele incidentele meevallers, waaronder een voordeel van in totaal 10 miljoen euro op het budget voor de uitvoering van de Wet BUIG.

In het volgende financieel perspectief zijn bovengenoemde effecten verwerkt  inclusief de effecten van de septembercirculaire.


[1] In de knelpunten zijn bestaande bezuinigingstaakstellingen opgenomen die niet geheel  gerealiseerd worden en waarvoor nieuwe dekkingsmogelijkheden zijn bepaald. In 2016 voor 10,6 miljoen euro en vanaf 2017 11,9 miljoen euro.

Voor een compleet overzicht van de bezuinigingsmaatregelen verwijzen wij u naar het financieel perspectief, onderdeel bezuinigingen. U vindt daar ook een toelichting op de financiële opgave en de afwijkingen ten opzichte van het in de voorjaarsbrief beschreven perspectief.

Wij stellen u voor het weerstandsvermogen in 2016 aan te vullen met 18,0 miljoen euro. Hiermee komen we uit op een ratio van 0,87.

Begroting in etalage  
Tot zover de inhoud van deze begroting. De nieuwe opzet ervan verbetert in lijn met uw besluit daartoe de gebruikswaarde van de begroting als stuurinstrument.

Verbeteringen
Inzoomen op thema’s in de gecomprimeerde teksten kan door de betreffende beleidsnota’s aan te klikken of de links naar aanpalende onderwerpen. We leggen waar mogelijk een scherper verband tussen beleidsvoornemens en beoogde resultaten. Dat doen we in de tabellen met effectindicatoren voor zover het om maatschappelijke doelen buiten onze directe invloedssfeer gaat en met prestatie-indicatoren waar het de prestaties  van de gemeentelijke organisatie zelf betreft. Verder verschaffen de toegevoegde grafieken u een sneller inzicht in de ‘cijfers’.

Werk in uitvoering
We ontwikkelden de site – in nauwe samenspraak met het audit committee van uw raad – binnen een ‘groeimodel’. U ziet daarvan het voorlopig eindresultaat, waarop verbeteringen en aanvullingen denkbaar zijn. Mocht u bijvoorbeeld op termijn met andere indicatoren nog beter willen aansluiten op de politieke of maatschappelijke actualiteit, dan kan dat. Met andere woorden: het gaat om  ‘werk in uitvoering’ waarbij wij uw raad graag blijven betrekken.

Open data
Met de begroting ‘in de etalage’ is ons beleid ook voor derden meer inzichtelijk en komen ‘open data’ een stap dichterbij. Die etalage, de gemeentelijke website, die toegang verschaft tot de begrotingswebsite, richten we op dit moment ook transparanter in. Met de  informatiebehoefte van bezoekers, af te leiden uit hun zoekgedrag, als richtsnoer.  Transparantie zien we als een belangrijke succesfactor voor de betrokkenheid en samenwerking waar we zo aan hechten. Een goede informatiepositie faciliteert immers initiatiefnemers in Stad.